Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Consument: iedere (rechts)persoon die met Jardinerie BV een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
 • Jardinerie, Jardinerie BV gevestigd te Cruquius, alsmede aan haar gelieerde rechts­personen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jardinerie en Consument betreffende de koop, verkoop, levering en verhuur van de Producten, alsmede betreffende het uitvoeren van Werk;
 • Partij(en): Jardinerie en Consument afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk;
 • Product(en): tuinartikelen, dierbenodigdheden en dierenvoeding, artikelen op het gebied van recreatie, decoratie en sfeer, doe-het-zelf activiteiten en vrijetijdsbesteding, de verhuur van (tuin)gereedschap, en aanverwante artikelen en diensten;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Werk: het verrichten van werkzaamheden door Jardinerie, die tussen Jardinerie en Consument zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jardinerie (waaronder mede begrepen offertes of aanvragen daartoe) en door haar gesloten en af te sluiten Overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van de door Consument gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij  uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Consument afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen van deze Voorwaarden binden Jardinerie slechts, indien en voorzover door Jardinerie schriftelijk bevestigd.
 4. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.


Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van een Overeenkomst

 1. De aangeboden Producten van Jardinerie worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als in redelijkheid kan worden verlangd. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Jardinerie echter niet.
 2. Offertes voor het leveren van Producten en het verrichten van Werk worden schriftelijk uitgebracht op basis van alle met de levering van de Producten en de uitvoering van het Werk verband houdende informatie. Consument is gehouden Jardinerie deze informatie te verstrekken. Consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door Jardinerie schriftelijk zijn bevestigd voor risico van Consument.
 3. Een Overeenkomst tussen Jardinerie en Consument komt tot stand op het moment van acceptatie door Consument van het aanbod van Jardinerie en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Jardinerie of namens Jardinerie gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Jardinerie slechts indien en voorzover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Jardinerie zijn bevestigd.
 5. Alle wijzigingen in aangenomen Werk worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen Jardinerie en Consument onderling worden verrekend.

 

Artikel 4: Retournering

 1. Onbeschadigde en ongebruikte Producten in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen binnen veertien (14) dagen na aankoop/aflevering worden geretourneerd tegen restitutie van de koopprijs. 
 2. Producten die op verzoek van Consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of Producten die op verzoek van Consument zijn besteld, kunnen niet worden geretourneerd.
 3. Voor nadere retourinstructies wordt verwezen naar de pagina retouren.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Jardinerie opgegeven prijzen in euro´s, inclusief BTW, echter exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen separaat worden geoffreerd.
 2. Als binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn, maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft Consument bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
 4. Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is van door Jardinerie op verzoek van Consument uitgevoerd meerwerk en Consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of Consument na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan.

 

Artikel 6: Verkoop en aflevering

 1. Verkoop en aflevering geschiedt uitsluitend à contant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden vooraf door Jardinerie aangegeven.
 2. Verkoop en aflevering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door Consument.
 3. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat Jardinerie Consument in het bezit van de gekochte Producten stelt of Jardinerie de Consument conform artikel 8 lid 4 heeft bericht dat de Producten kunnen worden afgehaald/bezorgd en Consument deze niet binnen zeven (7) dagen heeft afgehaald of heeft laten bezorgen. Na aflevering gaat het risico van de Producten over op Consument.
 4. Voorzover gekochte Producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen Jardinerie en Consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij Partijen overeenkomen dat het om een vermoedelijke termijn gaat.
 5. Bij overschrijding van de leveringstermijn, die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn, dient Consument Jardinerie schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat Jardinerie binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft Consument het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.
 6. Bij overschrijding van een uiterste leveringstermijn heeft Consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Artikel 7: Oplevering Werk

Onder oplevering van Werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan Consument. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 1. indien Jardinerie aan Consument heeft meegedeeld dat het Werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het Werk heeftaanvaard; of
 2. indien uiterlijk veertien (14) dagen zijn verstreken nadat Jardinerie schriftelijk aan Consument heeft meegedeeld dat het Werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en Consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; of
 3. indien Consument het Werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

 

Artikel 8: Bestelling

 1. Jardinerie is gerechtigd de bestelling, het Werk of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij haar in dienst zijnde derden.
 2. Indien de Overeenkomst aflevering van de verkochte Producten inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door Consument opgegeven adres en de aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen.
 3. Jardinerie mag er vanuit gaan dat de Producten met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is Consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij Consument Jardinerie over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
 4. Tenzij anders overeengekomen, dient Consument bestellingen binnen zeven (7) dagen na bericht van Jardinerie − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat Consument dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

 

Artikel 9: Betalingen

 1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling niet binnen voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, is Consument van rechtswege in verzuim, is de vordering van Jardinerie direct opeisbaar en is daarover wettelijke rente verschuldigd. Consument dient daarbij tevens aan Jardinerie te voldoen alle redelijke buitengerechtelijke kosten die Jardinerie maakt.
 2. Jardinerie kan bedingen dat Consument een vooruitbetaling van vijftig procent (50%) van de te betalen prijs voldoet.

 

Artikel 10: Reclames

 1. Reclames worden op vertoon van de originele kassabon in behandeling genomen. Consument dient de afgeleverde Producten bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde Producten onjuist, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient Consument Jardinerie hierover in te lichten binnen veertien (14) werkdagen na aankoop/aflevering van de Producten. Voor binnen- en buitenplanten en levende dieren geldt een termijn van zeven (7) dagen na aankoop/aflevering. Voor reclames met betrekking tot onvolkomenheden, die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij aflevering/aankoop derhalve niet zichtbaar zijn) geldt een uiterste termijn van zes (6) maanden na aflevering/aankoop, terwijl deze reclames binnen acht (8) dagen na constatering van de betreffende onvolkomenheid moeten zijn ingediend. Teruggave van de Producten dient te geschieden in overleg met Jardinerie in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Consument geacht de Producten (en de desbetreffende factuur)  te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Jardinerie niet meer in behandeling genomen. De reclame kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
 2. Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een reclame, is het bepaalde in artikel 13 van toepassing.

 

Artikel 11: Garantie

 1. Jardinerie staat er voor in dat de Producten en het Werk voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Jardinerie staat er bovendien voor in dat de Producten en het Werk die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
 2. Jardinerie staat niet in voor gebreken die na de (op)levering van de Producten en het Werk zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die Consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Jardinerie in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde Producten gaat pas op Consument over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Consument kan slechts over de Producten beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat Consument zulks niet zal doen, is Jardinerie op ieder moment gerechtigd de Producten terug te nemen.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Jardinerie en Consument over de totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door Consument als door Jardinerie worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. 
 3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien Consument zijn klacht eerst, overeenkomstig artikel 10 aan Jardinerie heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Jardinerie is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Indien Consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Jardinerie aan deze
  keuze gebonden. Indien Jardinerie dit wil doen, moet zij Consument schriftelijk vragen zich
  binnen vijf (5) weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Jardinerie dient daarbij aan te
  kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de
  gewone rechter voor te leggen.
 6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »